AngelaAsia

14 tekstów – auto­rem jest An­ge­laAsia.

Płacz nie jest po­wodem do smut­ku, lecz do radość. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 30 stycznia 2011, 19:17

Kiedy pat­rzę nocą w niebo, to dlacze­go ono jest ta­kie pus­te ? 

myśl
zebrała 10 fiszek • 29 stycznia 2011, 17:57

Kiedy zos­ta­je sa­ma w do­mu to czuję się samotna. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 27 stycznia 2011, 19:31

Kiedy od­ra­biam lek­cje to czuję, że jes­tem co­raz bar­dziej mądrzejsza. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 23 stycznia 2011, 11:40

Kiedy leżę so­bie na tra­wie i pat­rzę w piękne niebo to myślę so­bie czy to nie jest zbyt piękne . ? 

myśl
zebrała 13 fiszek • 22 stycznia 2011, 14:54

Kiedy za­pisu­je swo­je myśli w Ka­len­darzu to cały czas myślę o innych. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 21 stycznia 2011, 16:11

Kiedy myślę i cy­tuję to pa­miętam o wszys­tkich nie tyl­ko o rodzi­nie, ale o przy­jaciółkach i przyjacielach. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 stycznia 2011, 15:56

Życie to nie baj­ka lecz Ciężka praca. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 19 stycznia 2011, 18:44

Kiedy człowiek się Za­kochu­je to nicze­go mu nie brakuje. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 18 stycznia 2011, 16:23

Kiedy jes­tem w szko­le to czu­je, że mi ko­goś bra­kuje ... pew­nej Ko­leżan­ki z którą się bar­dzo przyjaźniłam. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 stycznia 2011, 14:25
AngelaAsia

notatki które tak bardzo mnie opisują..

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

AngelaAsia

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Znajomi
Aktywność